Partners

Dit project is een samenwerking tussen 16 Europeese en internationale organisaties die op het thema kinderrechten werken. Hun doel is om het respect van de mensenrechten van de kinderen die beroofd zijn van hun vrijheid te verzekeren en de uitvoering van internationale standards van jeugdrecht te verbeteren teneinde de rechten en behoeften van de opgesloten kinderen te verdedigen.DCI - België is al sinds enkele jaren werkzaam op vlak van Jeugdrecht om de naleving van de rechten van het kind in het jeugdstrafrecht te optimaliseren nl. in alle opvangcentra en -structuren waar kinderen in detentie worden gezet. De vereniging werkt ook nauw samen met controlemechanismen op nationaal en internationaal niveau in landen waar DCI over een nationale sectie beschikt. Momenteel fungeert DCI als hoofdpartner in Europees project "Children's Rights Behind Bars", dat streeft naar de verbetering van de normen van het Jeugdrecht om de behoeften /noden van kinderen in detentie te beschermen.

Address: Rue Marché aux Poulets 30, 1000 Bruxelles

Phone: + 32 (0) 2 203 79 08


Het Houtman Fonds kwam tot stand in 1989, dankzij de testamentaire beschikking van Herman Houtman ten gunste van "Office de la Naissance et de l'Enfance - ONE", een Franstalige instelling. Sinds 25 jaar voert en ondersteunt het Fonds acties en onderzoeken rond kinderen in moeilijke situaties: kindermishandeling, seksueel misbruik, sociale en culturele uitsluiting, drugs, ziekten, enz. Er zijn veel fysieke, psychische of sociale moeilijkheden die de goede ontwikkeling van het kind kunnen belemmeren, ongeacht zijn oorspronkelijke omgeving. Een van de belangrijkste zorgen van het Fonds is wel dat de resultaten van ondernomen en afgeronde werken de meesten ten goede zou kommen, m.n. families en kinderen, doelwit van de actieprioriteiten, alle categorieën van jeugdprofessionals werkzam in betrokken veld, de sociale diensten, de sociale interventienetwerken, ... - m.a.w. een grote diversiteit van belangen en gebruiken.

Address: 95, Chaussée de Charleroi, 1060 Bruxelles

Phone: + 32 (0) 2 543 11 71

Opgericht in 1985, fungeert de Wereld organisatie tegen foltering (OMCT) vandaag als de voornaamste internationale coalitie van non-gouvernementele organisaties (NGO) die vecht tegen foltering, executies zonder vorm van proces, gedwongen verdwijningen en andere wrede, onmenselijke of onterende behandelingen. Met haar SOS-Foltering Netwerk van 311 filialen wereldwijd en tienduizenden correspondenten in alle landen, is OMCT één van de grootste netwerken van niet-gouvernementele organisaties voor de bescherming en de promoting van mensenrechten in de wereld. De vereniging heeft een lange voorgeschiedenis op gebied van integratie van het aspect kinderrechten in haar werk. Ze heeft immers haar activiteiten vooral gericht op de bescherming van kinderen in detentie tegen foltering en andere vormen van geweld, en op de bevordering en bescherming van hun rechten via preventie, rapportage, vergoeding en pleitbezorging.

 

Address: PO Box 21, 8, rue du Vieux-Billard,CH-1211 Geneva 8, Switzerland

Phone: + 41 22 809 4939

De Universiteit van Tartu (UT) is opgericht in 1632 door Koning Gustaaf II Adolf van Zweden. Het is vandaag de enige klassieke universiteit in Estland. Onderzoek in UT spitst zich vooral toe op een reeks onderwerpen, zoals geneeskunde, filosofie, genetica en informatica. De Universiteit van Tartu is het eerste centrum voor onderzoek en opleiding in Estland. Het beschermt de cultuur van het Estse volk en, op gebied van onderzoek en hoger onderwijs, speelt het een toonaangevende rol in de reputatie van het land. De UT bestaat uit negen faculteiten en vier colleges. Ter ondersteuning en ontwikkeling van de vakbekwaamheid van haar studenten en haar academisch personeel heeft de Universiteit bilaterale samenwerkingsakkoorden met 64 partnerinstellingen in 23 landen. In het kader van het project Children's Rights Behind Bars, het partnerschap wordt opgesteld met Instituut voor Sociale Wetenschappen. 

Adres: Lossi 36, 51014 Tartu, Estonia

Telefoon: + 372 737 5188

De Raad van Europa is de belangrijkste organisatie van het continent voor de verdediging van mensenrechten. Alle lidstaten ondertekenden het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens: een verdrag voor de bescherming van mensenrechten, democratie en Rechtsstaat. De Raad van Europa tracht de vrijheid van meningsuiting, de persvrijheid, het recht op vergadering, gelijkheid en bescherming van minderheden ingang te doen vinden. De Raad opent campagnes over de bescherming van kinderen en de rechten van Roma's. Hij helpt de lidstaten vechten tegen corruptie en terrorisme, en de nodige gerechtelijke hervormingen uit te voeren. Zijn constitutionele expertengroep biedt juridisch advies aan landen over de hele wereld. De Raad van Europa verdedigt de rechten van de mens door middel van internationale verdragen. Hij volgt de voortgang terzake van de Lidstaten aandachtig op en doet aanbevelingen via zijn gespecialiseerde en onafhankelijke controleorganismen.Adres: Avenue de l'Europe, 67075 Strasbourg Cedex, France

Telefoon: +33 (0)3 88 41 20 00

DCI-Frankrijk, de Franse sectie van Defence for Children International, is opgericht op 20 november 1998. Ze ziet toe op de toepassing, in en door Frankrijk, van het VN Verdrag ter bescherming van de rechten van het kind. DCI-Frankrijk houdt rekening met het feit dat de rechten van het kind, erkend door het Verdrag, onlosmakelijk verbonden zijn en dus globaal moeten genomen worden. Ze is dus bijzonder waakzaam op de toegang van het kind tot al zijn rechten, m.n. : identiteit, gezinsleven, gezondheid, onderdak en leefklimaat, onderwijs en opleiding, vrijetijdsbesteding, justitie, etc. Ze pleit voor respect voor de rechten van alle kinderen zonder uitzondering, zowel door de wet als in hun dagelijks leven. DCI-Frankrijk en haar lokale delegaties oefenen druk uit op de overheid, via interpellatie en concrete voorstellen. De vereniging brengt ook verslag uit aan de controleorganen over de toepassing van internationale verdragen, neemt deel aan Europese studies en werkgroepen, en heeft een netwerk van meerdere experten uitgebouw om theoretische en praktische reflectie over actualiteitspunten te stimuleren.

Adres: Rue de la République 41, 93200 Saint-Denis, France

Telefoon: + 33 (0) 6 99 10 49 37

Het Irish Penal Reform Trust (IPRT) is de toonaangevende Ierse niet-gouvernementele organisatie die zich inzet voor het respecteren van de mensenrechten in het gevangeniswezen, zodat o. a. gevangenisstraf als laatste redmiddel wordt gebruikt. Dankzij haar pleidooi, gebaseerd op solide bewijzen en onderzoek (studies, publicatie en verspreiding van visie); op sensibilisering en constructief werk met andere actoren (regering, andere agentschappen van het strafrechtelijk systeem, NGO's, etc.), krijgt IPRT het gedaan om progressieve hervormingen door te voeren. De vereniging houdt zich ook bezig met een breed scala van beleidskwesties en praktijken m.b.t. Jeugdrecht, zoals de voorgestelde alternatieven voor detentie, ontvoering/misbruik en vroegtijdige interventieprogramma's. IPRT voert ook campagne voor de rechten en behoeften/noden van kinderen in detentie.

Adres: MACRO Building, 1 Green Street, Dublin 7

Telefoon: + 353 1 8741400

DCI-Italië is een organisatie gebaseerd op vrijwillige deelname/toetreding, opgericht in Italië in 2005. Ze beoogt bescherming en promotie van de kinderrechten. Haar belangrijkste actieterreinen zijn jeugdrecht, migratie, kinderen op de vlucht (bescherming tegen geweld, uitbuiting en mensenhandel), media, kinderrechten en opleidingen over participatie en mensenrechten. DCI Italië heeft, op het specifieke gebied van jeugdrecht, onlangs gewerkt aan een project voor kinderen die de strafrechtelijke procedure hadden uitgelopen. Dit project resulteerde in de creatie van een onafhankelijke en vrijwillige dienst. Deze dienst zorgt voor oriëntatie en contact tussen kinderen en de beschikbare hulpbronnen op het grondgebied om de integratie na hun strafrechtelijke ervaring succesvol in de hand werken.

Adres: Piazza della Meridiana 2 – 16124 Genova

Telefoon: + 30 010 0899051

De Ombudsman van de Republiek Letland als Nationaal MensenRechtenInstituut (NMRI) is institutioneel en functioneel onafhankelijk, gezond en publiekrechtelijk autonoom. De voornaamste taken van de Ombudsman zijn aanmoediging van de bescherming van de mensenrechten en bevordering van goed beheer. De Ombudsman van Letland is tegelijk Kinderombudsman en lid van het Europees netwerk van kinderombudsmannen (ENOC - European Network of Ombudspersons for Children). De Kinderombudsman is verantwoordelijk voor de vijligheid, bescherming en bevordering van de kinderrechten, superviseert zowel de uitvoering van het VN-Verdrag betreffende de rechten van het kind en andere internationale bindende normen voor Letland als de uitvoering van de nationale regelgevingen op het gebied van de kinderrechten.

Address: Baznīcas street 25, Riga, Latvia, LV-1010

Phone: +371 67686768

De Nationale Educatieve en Maatschappelijke Gemeenschappenvereniging (ANCES), nationale sectie van FICE (Internationale federatie van educatieve gemeenschappen) is een platform voor maatschappelijk werk in Luxemburg, die de dialoog tussen verschillende belanghebbenden (professionals, institutioneel en maatschappelijk middenveld), inzake educatief en maatschappelijk werk in Luxemburg bevordert. Om dit waar te maken organiseert het conferenties, vergaderingen en bezoeken, Het publiceert ook een vakblad m.n.'ARC'. De vereniging ondersteunt ook internationale uitwisseling via deelname en organisatie van internationale evenementen. Ze maakt deel uit van «Association Internationale pour la Formation, la Recherche et l'Intervention Sociale ».

Adres: Boîte Postale 78, L-7201 Walferdange

Telefoon: + 352 691 929285

DCI-Nederland is een onafhankelijke organisatie opgericht in 1989, die opkomt voor de bescherming van de rechten van het kind. DCI-Nederland ijvert voor een praktische, systematische, gezamenlijke, nationale en internationale actie, gericht op bevordering en bescherming van de rechten van het kind, zoals verwoord in het VN-Verdrag betreffende de rechten van het kind, bijbehorende facultatieve protocollen en andere normen en mensenrechten instrumenten. De acties van DCI omvatten o.m. toezicht op en vooruitgang van de toepassing van de normen betreffende de kinderrechten, aanbevelingen inzake kinderrechten en lobbyen, doelgericht onderzoek, technische ondersteuning en opleiding van beroepslui in de toepassing van kinderrechten, ondersteuning voor kinderen, ouders en beroepslui via de Helpdesk Rechten van het kind. DCI-Nederland is lid van het mondiaal DCI-netwerk dat wereldwijd 40 Lidorganisaties telt.

Adres: PO Box 11103, 2301 EC Leiden, The Netherlands

Telefoon: (0031) +71 516 0980

Het Ludwig Boltzmann Instituut voor Mensenrechten (BIM) bestaat sinds 1992. Het is een onafhankelijk onderzoekscentrum, dat wil bijdragen aan het wetenschappelijk debat over mensenrechten op nationaal, internationaal en Europees niveau. Ook wil het participeren in het intensiveren van mensenrechten en het verbeteren van de leefsituatie van mensen die vervolgd, gediscrimineerd of op een andere wijze gemarginaliseerd worden. Het beschouwt zichzelf graag als behorend tot de wetenschappelijke gemeenschap, waarbij het als gesprekspartner optreedt tussen Staat, ondernemingen, media en het maatschappelijk middenveld. Haar onderzoeksmethoden zijn gewijd aan de beginselen van mensenrechten: gebaseerd op empowerment, gelijkheid van alle mensen en deelname van alle betrokken partijen. Het Instituut werkt aan een breed scala van mensenrechtengebonden aangelegenheden, die voorvloeien uit de huidige maatschappelijke problematiek. Het wil ook een actieve rol spelen bij de ontwikkeling en bespreking van toekomstige mensenrechtenaangelegenheden in het hedendaags internationaal discours.

Adres: Freyung 6 (Schottenhof) 1. Hof, Stiege II, 1010 Vienna, Austria

Telefoon: + 43 1 4277 27420

Helsinki Fondation for Human Rights is een niet-gouvernementele organisatie opgericht in 1989 in Warschau, ter bevordering van de mensenrechten. Ze is de oudste en de grootste mensenrechtenorganisatie van Polen, al meer dan 20 jaar actief. Haar doelstelling is de bevordering van de rechten van de mens in Polen en in de ruimte van de voormalige Sovjet Unie. De Helsinki Fondation for Human Rights is sinds 1993 verantwoordelijk voor het «Kinderrechten» -programma. Via dit programma voert de Stichting activiteiten voornamelijk gericht op onderwijs, interventie en toezicht. Ze is sinds 2013 lid van het programma « Children deprived of liberty: between legacy and reform ».

Adres: Zgoda 11 Street, 00-018 Warsaw Poland

Telefoon: + 48 22 556 44 40

De Universiteit van West-Timisoara maakt deel uit van de Roemeense universiteiten die zich inzetten voor het stimuleren van het universitair onderwijs en onderzoek op het grondgebied, maar ook in Europa, en dit aan de best mogelijke normen. UWT's strategie bestaat erin om via « research development » de universiteit een nationale en internationale uitstraling te bezorgen, gebaseerd op haar bijdragen aan kennisontwikkeling en inzet voor een continue promotie van het inter- en multidisciplinair wetenschappelijk onderzoek (www.uvt.ro). CICOP, het onderzoekscentrum gebaseerd op kind/ouder interactie, is een eenheid van de onderzoeksafdeling van de Universiteit van West-Timisoara. CICOP werd in 2005 gecertificeerd door de Roemeense Minister van Onderwijs. De 'research unit' ontwikkelt onderzoek en opleiding en publiceert het tijdschrift "Today's children are tomorrow's parents" (www.tctp.cicop.ro). Continuïteit in werk, relaties en partnerschap zijn een belangrijke troef van de ontwikkelingsstrategie van CICOP.

Adres: Blvd. V. Parvan 4, Timisoara 300223, Timis, Romania

Telefoon: + 40 726 264 874

Het Centrum voor kinderrechten is een niet-gouvernementele organisatie, onafhankelijk, zonder winstbejag, met als voornaamste doel de toepassing van het Verdrag inzake de rechten van het kind. De activiteiten van het Centrum concentreren zich dus op adoptie en toepassing van wetten, beleid en praktijken die het welzijn van het kind, de bescherming van zijn rechten en zijn volle participatie in de samenleving moeten promoten. Het Centrum is operationeel in de ganse Republiek Servië. Tot op heden heeft het op vlak van kinderrechten een groot aantal seminars georganiseerd voor andere organisaties van het maatschappelijk middenveld en voor professionelen werkzaam bij de juridische dienstverlening, politie, sociale bescherming, politie, media, onderwijs, etc. Het Centrum heeft als prioriteiten, het intensiveren van de inspanningen voor de uitvoering/toepassing van het VRK, het publiek informeren over de situatie van kinderen in het land en het promoten en verspreiden van het concept kinderrechten via direct contact met de professionelen.

 

Adres: Skender-begova 20/12,11000 Belgrade,Serbia

Telefoon: + 381 11 33 44 170

Proyecto Solidario is een internationale mensenrechtenorganisatie, dat de rechten van het kind en de jongeren promoot, beschermt en verdedigt in Europa, Noord Afrika, Latijns Amerika en de Caraïben. De Stichting zet zich in voor de transformatie van de realiteit en werkt samen met Staten, verschillende actoren van het maatschappelijk middenveld, academici en economisten inzake de ontwikkeling van overheidsbeleid en -programma's aangepast aan elke context, die de kinderen, minderjarigen en hun ouders het volle genot en realisatie van hun rechten moeten garanderen. De referentie van Proyecto Solidario is het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind, met bijbehorende facultatieve protocollen en andere internationale instrumenten inzake mensenrechten. De Stichting werkt in het kader van ontwikkelingssamenwerking, directe actie en advocacy om het openbaar beleid bewust te maken van de rechten van het kind en de adolescenten.

Adres: C/ Ferrocarril, 41, 2º Centro Izq. · CP. 28045 · Madrid (España)

Telefoon: +34 952 65 75 52

The Howard League for Penal Reform is een nationale caritatieve instelling die zich inspant voor minder criminaliteit, veiliger gemeenschappen en minder mensen in detentie. Er wordt veel te veel geld besteedt aan een strafsysteem dat niet werkt en de collectiviteit niet veiliger maakt. En er ook niet in slaagt de jeugdcriminaliteit terug te dringen. De verenigingen werken samen met parlement en media, strafrechtprofessionals, studenten en burgers, door samen invloed uit te oefenen op het debat en dwingen te zorgen voor veiliger collectiviteiten via significante veranderingen. The Howard League pleit voor kortere gevangenisstraffen, een serieus werk in de gevangenis en gemeenschapsstraffen. Het is de oudste Penal Reform Charity van het Verenigd-Koninkrijk. De instelling is volledig onafhankelijk van de overheid en wordt gefinancierd door vrijwillige donaties en lidmaatschapsgelden.

Adres: 1 Ardleigh Road, London, United Kingdom

Telefoon: + 44 (0)20 7249 7373

Het project

« Children's Rights Behind Bars » spits zich toe op het beter maken van normen rond jeugdrecht, om de behoeften/noden van het kind in detentie beter te beschermen. Het eindproduct van dit project is een Praktische Gids bedoeld als nuttig en praktisch hulpmiddel voor professionelen tijdens hun bezoek aan centra waar kinderen van hun vrijheid zijn beroofd, m.n. de detentiecentra voor minderjarigen.

Onze donors

                           

         

Adres

Defence for Children International - België

Adres: 
Kiekenmarkt 30, 1000 Brussel
Tel:
+ 32 (0) 2 203 79 08
Email:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.